Skip to main content

Trasirati značenje

šta znači Trasirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Trasirati (ital. trassare, latinski trahere vući) 2.trgovina: izdati, vući menicu (tragu) na neko drugo lice.

Reč Trasirati napisana unazad: trasirati i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (итал. трассаре, лат. трахере вући) 2. трг. издати, вући меницу (трагу) на неко друго лице.

Slično: 
Trač brbljanje, ogovaranje, olajavanje, klevetanje....
Trahoma med. veoma težak oblik zaraznog zapaljenja očiju, kod koga se u vez...
Trahifonija med. grubost glasa, promuklost. ...
Trahit min. gromadna stena porfirne strukture, boje obično svetle i hrapav...
Trahielkoza med. čir ili prišt u dušniku. ...
Traheocela (grč. tracheia, kele prosutost, prodor, kila med. prosutost dušnika....
Sve reči na slovo t