Skip to main content

Adhezivan značenje

šta znači Adhezivan

Na latinici: Definicija i značenje reči Adhezivan (od latinske reči: adhaesivus) prionljiv, koji prijanja; koji spaja, spojki.

Reč Adhezivan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. адхаесивус) прионљив, који пријања; који спаја, спојки.


Adhuk sub judide lis est prav. stvar je još pred sudom, spor još nije rešen...
Adhibicija primena, upotreba, korišćenje; prizivanje, privoñenje. ad hok samo...
Adhibenda pl. pomoćna sredstva; prilozi uz spise....
Adherirati prionuti, pri-janjati; biti prilepljiv; nadovezivati se, graničiti s...
Adherencija prijanjanje; srašćivanje, sraslost; pripadnost, naklonost, privržen...
Adherevt pristalica, pri-vrženik, pripadnik; učesnik....
Sve reči na slovo a