Skip to main content

Adhibenda značenje

šta znači Adhibenda

Na latinici: Definicija i značenje reči Adhibenda (latinski adhibere, adhibenda) pl. pomoćna sredstva; prilozi uz spise.

Reč Adhibenda sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. адхибере, адхибенда) пл. помоћна средства; прилози уз списе.


Adhuk sub judide lis est prav. stvar je još pred sudom, spor još nije rešen...
Adhibicija primena, upotreba, korišćenje; prizivanje, privoñenje. ad hok samo...
Adhibenda pl. pomoćna sredstva; prilozi uz spise....
Adherirati prionuti, pri-janjati; biti prilepljiv; nadovezivati se, graničiti s...
Adherencija prijanjanje; srašćivanje, sraslost; pripadnost, naklonost, privržen...
Adherevt pristalica, pri-vrženik, pripadnik; učesnik....
Sve reči na slovo a