Skip to main content

Ambalaža značenje

šta znači Ambalaža

Na latinici: Definicija i značenje reči Ambalaža (fr. amballage) pakovanje, upakivanje; pribor za pakovanje, sargija; nagrada za pakovanje, pakovarina.

Reč Ambalaža sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. амбаллаге) паковање, упакивање; прибор за паковање, саргија; награда за паковање, паковарина.


Ambušman utok, ušće ; otvor klanca ili tesnaca; voj. usta topovske ili pušča...
Ambusta pl. med. opekotine....
Ambulatorija ned. ustanova gde se pregledaju i leče bolesnici koji ne moraju da ...
Ambulantni putujući, pokretni; nestalan; ambulantni bolesnik bolesnik koji ne ...
Ambulanta med. pokretna ili poljska bolnica; bolesnička stanica, ustanova za ...
Ambulant trg. lice koje se bespravno bavi trgovačkim posredovanje!...
Sve reči na slovo a