Skip to main content

Ambusta značenje

šta znači Ambusta

Na latinici: Definicija i značenje reči Ambusta (latinski ambusta, amburere ogoreti, opaliti) pl.medicina: opekotine.

Reč Ambusta sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. амбуста, амбурере огорети, опалити) пл. мед. опекотине.


Ambušman utok, ušće ; otvor klanca ili tesnaca; voj. usta topovske ili pušča...
Ambusta pl. med. opekotine....
Ambulatorija ned. ustanova gde se pregledaju i leče bolesnici koji ne moraju da ...
Ambulantni putujući, pokretni; nestalan; ambulantni bolesnik bolesnik koji ne ...
Ambulanta med. pokretna ili poljska bolnica; bolesnička stanica, ustanova za ...
Ambulant trg. lice koje se bespravno bavi trgovačkim posredovanje!...
Sve reči na slovo a