Skip to main content

Ambušman značenje

šta znači Ambušman

Na latinici: Definicija i značenje reči Ambušman (fr. embouchement) utok, ušće (reke); otvor klanca ili tesnaca; vojska: usta topovske ili puščane cevi; muz. dulac, pisak na rogu, svirali itd.

Reč Ambušman sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. ембоуцхемент) уток, ушће (реке); отвор кланца или теснаца; вој. уста топовске или пушчане цеви; муз. дулац, писак на рогу, свирали итд.


Ambušman utok, ušće ; otvor klanca ili tesnaca; voj. usta topovske ili pušča...
Ambusta pl. med. opekotine....
Ambulatorija ned. ustanova gde se pregledaju i leče bolesnici koji ne moraju da ...
Ambulantni putujući, pokretni; nestalan; ambulantni bolesnik bolesnik koji ne ...
Ambulanta med. pokretna ili poljska bolnica; bolesnička stanica, ustanova za ...
Ambulant trg. lice koje se bespravno bavi trgovačkim posredovanje!...
Sve reči na slovo a