Skip to main content

Ambažura značenje

šta znači Ambažura

Na latinici: Definicija i značenje reči Ambažura (fr. embouchure) muz. pisak na gornjem delu limenog duvačkog instrumenta; u širem smislu: usnik kod svih duvač-kih instrumenata u kojem se ton stvara treperenjem usana.

Reč Ambažura sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. ембоуцхуре) муз. писак на горњем делу лименог дувачког инструмента; у ширем смислу: усник код свих дувач-ких инструмената у којем се тон ствара треперењем усана.


Ambušman utok, ušće ; otvor klanca ili tesnaca; voj. usta topovske ili pušča...
Ambusta pl. med. opekotine....
Ambulatorija ned. ustanova gde se pregledaju i leče bolesnici koji ne moraju da ...
Ambulantni putujući, pokretni; nestalan; ambulantni bolesnik bolesnik koji ne ...
Ambulanta med. pokretna ili poljska bolnica; bolesnička stanica, ustanova za ...
Ambulant trg. lice koje se bespravno bavi trgovačkim posredovanje!...
Sve reči na slovo a