Skip to main content

Ambi značenje

šta znači Ambi

Na latinici: Definicija i značenje reči Ambi (latinski ambo) predmetak u složenicama sa značenjem: i jedan i drugi, oba, obadvo-jica, oboje.

Reč Ambi sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (лат. амбо) предметак у сложеницама са значењем: и један и други, оба, обадво-јица, обоје.


Ambušman utok, ušće ; otvor klanca ili tesnaca; voj. usta topovske ili pušča...
Ambusta pl. med. opekotine....
Ambulatorija ned. ustanova gde se pregledaju i leče bolesnici koji ne moraju da ...
Ambulantni putujući, pokretni; nestalan; ambulantni bolesnik bolesnik koji ne ...
Ambulanta med. pokretna ili poljska bolnica; bolesnička stanica, ustanova za ...
Ambulant trg. lice koje se bespravno bavi trgovačkim posredovanje!...
Sve reči na slovo a