Skip to main content

Ambiologija značenje

šta znači Ambiologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ambiologija (latinski ambo oba, od grčke reči: logia) dvosmislen izraz, dvosmislica.

Reč Ambiologija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. амбо оба, грч. логиа) двосмислен израз, двосмислица.


Ambušman utok, ušće ; otvor klanca ili tesnaca; voj. usta topovske ili pušča...
Ambusta pl. med. opekotine....
Ambulatorija ned. ustanova gde se pregledaju i leče bolesnici koji ne moraju da ...
Ambulantni putujući, pokretni; nestalan; ambulantni bolesnik bolesnik koji ne ...
Ambulanta med. pokretna ili poljska bolnica; bolesnička stanica, ustanova za ...
Ambulant trg. lice koje se bespravno bavi trgovačkim posredovanje!...
Sve reči na slovo a