Skip to main content

Ambl značenje

šta znači Ambl

Na latinici: Definicija i značenje reči Ambl (fr. amble) jax. ravan hod konja.

Reč Ambl sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (фр. амбле) јаx. раван ход коња.


Ambušman utok, ušće ; otvor klanca ili tesnaca; voj. usta topovske ili pušča...
Ambusta pl. med. opekotine....
Ambulatorija ned. ustanova gde se pregledaju i leče bolesnici koji ne moraju da ...
Ambulantni putujući, pokretni; nestalan; ambulantni bolesnik bolesnik koji ne ...
Ambulanta med. pokretna ili poljska bolnica; bolesnička stanica, ustanova za ...
Ambulant trg. lice koje se bespravno bavi trgovačkim posredovanje!...
Sve reči na slovo a