Skip to main content

Amblijafija značenje

šta znači Amblijafija

Na latinici: Definicija i značenje reči Amblijafija (od grčke reči: amblys tup, slab, arće pipanje) med. neosetllvost, slabost čula pipanja.

Reč Amblijafija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. амблyс туп, слаб, арће пипање) мед. неосетллвост, слабост чула пипања.


Ambušman utok, ušće ; otvor klanca ili tesnaca; voj. usta topovske ili pušča...
Ambusta pl. med. opekotine....
Ambulatorija ned. ustanova gde se pregledaju i leče bolesnici koji ne moraju da ...
Ambulantni putujući, pokretni; nestalan; ambulantni bolesnik bolesnik koji ne ...
Ambulanta med. pokretna ili poljska bolnica; bolesnička stanica, ustanova za ...
Ambulant trg. lice koje se bespravno bavi trgovačkim posredovanje!...
Sve reči na slovo a