Skip to main content

Ambrinirati značenje

šta znači Ambrinirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Ambrinirati (fr. embrunir) s lik. prevući tamnom bojom, potamniti.

Reč Ambrinirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (фр. ембрунир) с лик. превући тамном бојом, потамнити.


Ambušman utok, ušće ; otvor klanca ili tesnaca; voj. usta topovske ili pušča...
Ambusta pl. med. opekotine....
Ambulatorija ned. ustanova gde se pregledaju i leče bolesnici koji ne moraju da ...
Ambulantni putujući, pokretni; nestalan; ambulantni bolesnik bolesnik koji ne ...
Ambulanta med. pokretna ili poljska bolnica; bolesnička stanica, ustanova za ...
Ambulant trg. lice koje se bespravno bavi trgovačkim posredovanje!...
Sve reči na slovo a