Skip to main content

Americij(um) značenje

Šta znači Americij(um)

Na latinici: Definicija i značenje reči Americij(um) hem. hemijski elemenat, znak At, redni broj 95, atomska masa 243; pripada grupi trans-urana; vepggački napravljen 1946. god.

Reč Americij(um) napisana unazad: )mu(jicirema

Americij(um) se sastoji od 12 slova.

Šta je Americij(um)

На Ћирилици: хем. хемијски елеменат, знак Ат, редни број 95, атомска маса 243; припада групи транс-урана; вепггачки направљен 1946. год.

Slično: 
Ametropija med. zajednički naziv za kratkovidnost i dalekovidnost oka, mana oka...
Ametričan neravnomeran, nesrazmeran, nejednak, nepravilan...
Ametrija neravnomernost, nesrazmernost, nejednakost, nepravilnost....
Ametodičan koji nije ra-đen po jednom utvrđenom redu, planu; nenaučan, koji je ...
Ametodist onaj koji radi bez reda i nenaučno, ošljar...
Ametista pl. med. sredstva koja sprečavaju pijanstvo....
Sve reči na slovo