Skip to main content

Ametropija značenje

šta znači Ametropija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ametropija (od grčke reči: a-metron, ops vid, oko)medicina: zajednički naziv za kratkovidnost i dalekovidnost oka, mana oka u prelamanju svetlosti.

Reč Ametropija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. а-метрон, опс вид, око) мед. заједнички назив за кратковидност и далековидност ока, мана ока у преламању светлости.


Ametropija med. zajednički naziv za kratkovidnost i dalekovidnost oka, mana oka...
Ametričan neravnomeran, nesrazmeran, nejednak, nepravilan...
Ametrija neravnomernost, nesrazmernost, nejednakost, nepravilnost....
Ametodičan koji nije ra-đen po jednom utvrđenom redu, planu; nenaučan, koji je ...
Ametodist onaj koji radi bez reda i nenaučno, ošljar...
Ametista pl. med. sredstva koja sprečavaju pijanstvo....
Sve reči na slovo a