Skip to main content

Arsenijati značenje

šta znači Arsenijati

Na latinici: Definicija i značenje reči Arsenijati (od grčke reči: arsenikćn) pl. žeš. soli arse-nikove kiseline.

Reč Arsenijati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. арсеникћн) пл. жеш. соли арсе-никове киселине.


Aršlama bog. trešnja ; vrsta crnog luka....
Aršin stara mera za dužinu: lakat, rif....
Arsevofagizam med. navika uzimanja inače otrovnih količina arsenovih jedinjenja ra...
Arsenogonija rađanje muške dece, muški porod....
Arseniti pl. hem. jedinjenja arsenove kiseline sa bazama. ...
Arsenik hem. arsentrioksid , jak otrov; trovanja akutna i hronična...
Sve reči na slovo a