Skip to main content

Aršin značenje

šta znači Aršin

Na latinici: Definicija i značenje reči Aršin (tur. arsin) stara mera za dužinu: lakat, rif.

Reč Aršin sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (тур. арсин) стара мера за дужину: лакат, риф.


Aršlama bog. trešnja ; vrsta crnog luka....
Aršin stara mera za dužinu: lakat, rif....
Arsevofagizam med. navika uzimanja inače otrovnih količina arsenovih jedinjenja ra...
Arsenogonija rađanje muške dece, muški porod....
Arseniti pl. hem. jedinjenja arsenove kiseline sa bazama. ...
Arsenik hem. arsentrioksid , jak otrov; trovanja akutna i hronična...
Sve reči na slovo a