Skip to main content

Asciji značenje

šta znači Asciji

Na latinici: Definicija i značenje reči Asciji (od grčke reči: a-, skia senka) št. geogr. „besenča-ni", tj. stanovnici žarkog pojasa koji dvaput godišnje ostaju u podne bez senke, naime u dane kad Sunce kod njih prolazi kroz zenit.

Reč Asciji sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, скиа сенка) шт. геогр. „бесенча-ни", тј. становници жарког појаса који двапут годишње остају у подне без сенке, наиме у дане кад Сунце код њих пролази кроз зенит.


Ascites ned. trbušna vodena bolest....
Asciji št. geogr. „besenča-ni", tj. stanovnici žarkog pojasa koji dvaput g...
Ascenzija penjanje, uzilaže-nje, uzdizanje, uzlazak; Vaznesenje Hristovo, Spa...
Ascendencija prava, uzlazna linija srodstva; astr. penjanje, uzlazak; nadmoćnost...
Ascendenti pl. prav. srodnici po uzlaznoj liniji, preci kao rodi-tell, dedovi, ...
Sve reči na slovo a