Skip to main content

Asura značenje

šta znači Asura

Na latinici: Definicija i značenje reči Asura (tur. hasir) prostirač od rogoza.

Reč Asura sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (тур. хасир) простирач од рогоза.


Asurdirati zaglušiti; umeriti, ublažiti ; slik. dati blaži karakter....
Asura prostirač od rogoza....
Asuplirati učiniti gipkim, okretnim; slomiti ukrotiti, načiniti popustljivim....
Asumcija primanje, uzimanje; primanje duše na nebo; dan smrti nekog svetitel...
Asumpsit primio je na sebe; prav. formula kojom neko dobrovoljno obećava i p...
Asumiti žestiti se, srditi se, rasrditi se. ...
Sve reči na slovo a