Skip to main content

Augmentativ značenje

šta znači Augmentativ

Na latinici: Definicija i značenje reči Augmentativ (od latinske reči: augmentativum)gramatika: reč koja uvećava ili pojačava prvobitno značenje jedne reči, npr. kućetina, volina itd. (za razliku od deminutiva, koji umanjuje i slabi osnovno značenje, npr. konjić).

Reč Augmentativ sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. аугментативум) грам. реч која увећава или појачава првобитно значење једне речи, нпр. кућетина, волина итд. (за разлику од деминутива, који умањује и слаби основно значење, нпр. коњић).


Augustus svet, osvećen, uzvišen, veličanstven ; carski. ...
Augustovsko doba doba cvetanja književnosti i umetnosti ....
Augustinijanizam teol. učenje o milosti sledbenika sv. Augustina po kojem čovek može d...
Augustinizam srednjovekovna hrišćanska filozofija i teologija koje su se razvile i...
August 1. počasno ime rimskih careva; 2. avgust, kolovoz, osmi mesec u go...
Augurirati gatati po letu, broju i graji ptica; slutiti, naslućivati, predska...
Sve reči na slovo a