Skip to main content

Augmentirati značenje

šta znači Augmentirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Augmentirati (latinski augmentare) umnožiti, umnožavati, dodati, dodavati, pojačati, pojačavati, povećati, povećava™, povišavati, npr. cenu;isto znači i augirati.

Reč Augmentirati sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. аугментаре) умножити, умножавати, додати, додавати, појачати, појачавати, повећати, повећава™, повишавати, нпр. цену; уп. аугирати.


Augustus svet, osvećen, uzvišen, veličanstven ; carski. ...
Augustovsko doba doba cvetanja književnosti i umetnosti ....
Augustinijanizam teol. učenje o milosti sledbenika sv. Augustina po kojem čovek može d...
Augustinizam srednjovekovna hrišćanska filozofija i teologija koje su se razvile i...
August 1. počasno ime rimskih careva; 2. avgust, kolovoz, osmi mesec u go...
Augurirati gatati po letu, broju i graji ptica; slutiti, naslućivati, predska...
Sve reči na slovo a