Skip to main content

Avers značenje

šta znači Avers

Na latinici: Definicija i značenje reči Avers (latinski adversus okrenut ka, spreda,od italijanske reči: awerso) nuh. gleva, lik, lice (kovanog) novca;suprotno: revera.

Reč Avers sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. адверсус окренут ка, спреда, итал. аwерсо) нух. глева, лик, лице (кованог) новца; супр. ревера.


Avenkefalija ned. urođeni nedostatak mozga....
Ave Cezar (Imperator), morituri te salu-tant , morituri te salutant) zdrevo Cezare pozdravljaju te oni koji_će ...
Avet sablast, priviñenje, utvara, prikaza....
Avers nuh. gleva, lik, lice novca; supr. revera....
Averoizam med., fil. pravac koji je osnovao arapski mislilac Averroes u HP v.; ...
Averziova trgovina kupovine ili prodaja odoka, ñuture....
Sve reči na slovo a