Skip to main content

Benzol značenje

šta znači Benzol

Na latinici: Definicija i značenje reči Benzol hem. tečan, bezbojan, aromatičan ugljovodonik, S6N6, lako isparljiv i za-paljiv, dobija se iz katrana kamenog uglja.

Reč Benzol sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: хем. течан, безбојан, ароматичан угљоводоник, С6Н6, лако испарљив и за-паљив, добија се из катрана каменог угља.


Benjovr l. kupalište, kupatilo, banja; poz. lože u parteru građene u obliku ...
Bendžo gitari sličan severnoamerički crnački muz. instrument sa 5—7 crevnih ...
Bentos biol. životinje i biljke koje žive na morskom dnu....
Bentonit vrsta gline, sadrži više od 50% montmorilonita; upotrebljava se pri...
Ben-mari kuv. zagrevalo vodom, posuda vruće vode u koju se stavljaju sudovi ...
Benignitet dobrota, dobrodušnost, darežljivost; med. bezopasnost, prolaznost b...
Sve reči na slovo b