Skip to main content

Bokasin značenje

šta znači Bokasin

Na latinici: Definicija i značenje reči Bokasin (ital. bocassino,od francuske reči: boucassin) vrsta pamučnog sukna s mustrama iz Jer-menije i Persije.

Reč Bokasin sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (итал. боцассино, фр. боуцассин) врста памучног сукна с мустрама из Јер-меније и Персије.


Boksovati se pesničati se, tući se pesnicama u rukavicama....
Boks-meč javna utakmica u pesničenju amatera ili profesionalnih boksera . ...
Bokskaf učinjena i obojena teleća koža za obuću i dr., boks....
Boksit min. hidrat čiste gline, jedan od glavnih izvora aluminijuma; naziv p...
Bokseri „udruženje saveznih prijatelja otadžbine", kineska tajna organizaci...
Bokser 1. sp. pesničar, onaj koji je stručno obučen i uvežban u pesničanju,...
Sve reči na slovo b