Skip to main content

Definitivan

Šta znači Definitivan


Definitivan značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Definitivan (latinski definitivus) odlučan, presudan, određen, izričan, konačan, zaključen; dril. definitivno.

Reč Definitivan napisana unazad: navitinifed

Definitivan se sastoji od 11 slova.

sta je Definitivan

Slično:
Šta znači Defunkcija prestanak života, smrt....
Šta znači Defraudirati proneveriti, proneveravati, prevariti, utajiti; naročito: ...
Šta znači Defraudacija pronevera, prevara, utaja, krijumčarenje. ...
Šta znači Defraudant proneverilac, varalica, utajivač, krijumčar. ...
Šta znači Deformitet unakaženost, nakaznost, pokvarenost, oblika....
Šta znači Deformisati kvariti oblik, unakaziti, naružiti, nagrditi, iskvariti o...