Skip to main content

Dominanta značenje

šta znači Dominanta

Na latinici: Definicija i značenje reči Dominanta (ital. dominante) muz. peti ton u dijatonskoj skali tonova,to jest glavni ton; fil. glavna komponenta nekog zbivanja koja mu određuje pravac.

Reč Dominanta napisana unazad: atnanimoD i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (итал. доминанте) муз. пети тон у дијатонској скали тонова, тј. главни тон; фил. главна компонента неког збивања која му одређује правац.

Slično: 
Domicilirati stanovati, biti nastanjen, boraviti, prebivati; odrediti nekom mest...
Domiciliran koji stanuje, nastanjen; domicilirana menica ili domicilna trata me...
Domicilijant trg. lice na koje se trasira jedna domicilirana menica....
Domicilat trg. označeni platilac jedne domicilirane menice...
Domicelar mlad katolič-ki sveštenik koji još nema pravo da prisustvuje sednic...
Dominus gospodar, domaćin, posednik, vlasnik; vladar; gospodin....
Sve reči na slovo d