Skip to main content

Dominanta značenje

šta znači Dominanta

Na latinici: Definicija i značenje reči Dominanta (ital. dominante) muz. peti ton u dijatonskoj skali tonova,to jest glavni ton; fil. glavna komponenta nekog zbivanja koja mu određuje pravac.

Reč Dominanta sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (итал. доминанте) муз. пети тон у дијатонској скали тонова, тј. главни тон; фил. главна компонента неког збивања која му одређује правац.


Domaćinstvo Domaćinstvo se sastoji od jedne ili više osoba koje žive u istom domu ...
Domaćin omaćin je „glava“ porodice. Ovaj termin se danas više vezuje za selo g...
Domaći zadatak Domaći zadatak predstavlja skup zadataka koje učitelji daju učenicima ...
Domicilirati stanovati, biti nastanjen, boraviti, prebivati; odrediti nekom mest...
Domiciliran koji stanuje, nastanjen; domicilirana menica ili domicilna trata me...
Domicilijant trg. lice na koje se trasira jedna domicilirana menica....
Sve reči na slovo d