Skip to main content

Dominanta

Šta znači Dominanta


Dominanta značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Dominanta (od italijanske reči: dominante) muz. peti ton u dijatonskoj skali tonova, to jest glavni ton; fil. glavna komponenta nekog zbivanja koja mu određuje pravac.

Reč Dominanta napisana unazad: atnanimod

Dominanta se sastoji od 9 slova.

sta je Dominanta

Slično:
Šta znači Domicilirati stanovati, biti nastanjen, boraviti, prebivati; odrediti n...
Šta znači Domiciliran koji stanuje, nastanjen; domicilirana menica ili domicilna...
Šta znači Domicilijant trg. lice na koje se trasira jedna domicilirana menica....
Šta znači Domicilat trg. označeni platilac jedne domicilirane menice...
Šta znači Domicelar mlad katolič-ki sveštenik koji još nema pravo da prisustvu...
Šta znači Dominus gospodar, domaćin, posednik, vlasnik; vladar; gospodin....