Skip to main content

Emulzija značenje

šta znači Emulzija

Na latinici: Definicija i značenje reči Emulzija (latinski emulgere izmusti, emulsio) uljasta tečnost koja ima boju i gustinu mleka, mleko od semena, mleko dobijeno od stucanih badema u vodi itd.;farmacija: lek spravljen da liči na takvu tečnost.

Reč Emulzija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. емулгере измусти, емулсио) уљаста течност која има боју и густину млека, млеко од семена, млеко добијено од стуцаних бадема у води итд.; фарм. лек справљен да личи на такву течност.


Emunktorija pl. med. sudovi za odvajanje ili odvođenje, organi za čišćenje, np...
Emundirati med. iščistiti. čistiti, npr. rane, čireve. ...
Emundancije pl. med. sredstva za čišćenje spolja, npr. rana i čireva....
Emundancija med. čišćenje spolja . ...
Emulzin hem. belančevinasta supstanca koju sadrže slatki i gorki bademi i k...
Emulzivan prirode emulzije, mlečast, mlečan, koji je kao mleko, uljasto tečan...
Sve reči na slovo e