Skip to main content

Emulzija značenje

Šta znači Emulzija


Emulzija

latinica:

Definicija i značenje reči Emulzija (latinski emulgere izmusti, emulsio) uljasta tečnost koja ima boju i gustinu mleka, mleko od semena, mleko dobijeno od stucanih badema u vodi itd.; farmacija: lek spravljen da liči na takvu tečnost.

Reč Emulzija napisana unazad: ajizlume

Emulzija se sastoji od 8 slova.

sta je Emulzija

Slično:
Šta znači Emunktorija pl. med. sudovi za odvajanje ili odvođenje, organi za či...
Šta znači Emundirati med. iščistiti. čistiti, npr. rane, čireve. ...
Šta znači Emundancije pl. med. sredstva za čišćenje spolja, npr. rana i čireva....
Šta znači Emundancija med. čišćenje spolja . ...
Šta znači Emulzin hem. belančevinasta supstanca koju sadrže slatki i gorki ...
Šta znači Emulzivan prirode emulzije, mlečast, mlečan, koji je kao mleko, ulja...