Skip to main content

Emunktorija značenje

šta znači Emunktorija

Na latinici: Definicija i značenje reči Emunktorija (od latinske reči: emunctorium) pl.medicina: sudovi za odvajanje ili odvođenje, organi za čišćenje, npr. nozdrve.

Reč Emunktorija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. емунцториум) пл. мед. судови за одвајање или одвођење, органи за чишћење, нпр. ноздрве.


Emunktorija pl. med. sudovi za odvajanje ili odvođenje, organi za čišćenje, np...
Emundirati med. iščistiti. čistiti, npr. rane, čireve. ...
Emundancije pl. med. sredstva za čišćenje spolja, npr. rana i čireva....
Emundancija med. čišćenje spolja . ...
Emulzin hem. belančevinasta supstanca koju sadrže slatki i gorki bademi i k...
Emulzivan prirode emulzije, mlečast, mlečan, koji je kao mleko, uljasto tečan...
Sve reči na slovo e