Skip to main content

Emundirati značenje

šta znači Emundirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Emundirati (latinski emundare)medicina: iščistiti. čistiti, npr. rane, čireve.

Reč Emundirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. емундаре) мед. ишчистити. чистити, нпр. ране, чиреве.


Emunktorija pl. med. sudovi za odvajanje ili odvođenje, organi za čišćenje, np...
Emundirati med. iščistiti. čistiti, npr. rane, čireve. ...
Emundancije pl. med. sredstva za čišćenje spolja, npr. rana i čireva....
Emundancija med. čišćenje spolja . ...
Emulzin hem. belančevinasta supstanca koju sadrže slatki i gorki bademi i k...
Emulzivan prirode emulzije, mlečast, mlečan, koji je kao mleko, uljasto tečan...
Sve reči na slovo e