Skip to main content

Forenzičan značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (latinski forensis koji je na trgu, javni) prav. sudski; koji služi sudskom istražnom i dokaznom postupku; foren-zična medicina sudska medicina.

Reč Forenzičan napisana unazad: načiznerof i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. форенсис који је на тргу, јавни) прав. судски; који служи судском истражном и доказном поступку; форен-зична медицина судска медицина.

Slično: 
Forceps med. klešta za izvlačenje deteta ....
Forum trg. tržište; fig. javno mesto; sud, merodavan sud, nadležno mesto; ...
Fortuna 1. mit. boginja sreće kod starih Rimljana ; 2. astr. asteroid otkri...
Fortifikacija soj. 1. nauka o utvrđivanju položaja; 2. utvrđenje, utvrđeno mesto;...
Fortati vući nekoga za nos, ismevati se kome; vortati. ...
Forsirati 1. ubrzati posao, ubrzavati posao, zapeti, zapinjati ; 2. prisiliti,...
Sve reči na slovo f