Skip to main content

Fortati značenje

šta znači Fortati

Na latinici: Definicija i značenje reči Fortati (tur.) vući nekoga za nos, ismevati se kome; vortati.

Reč Fortati napisana unazad: fortati i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (тур.) вући некога за нос, исмевати се коме; вортати.

Slično: 
Forceps med. klešta za izvlačenje deteta ....
Forum trg. tržište; fig. javno mesto; sud, merodavan sud, nadležno mesto; ...
Fortuna 1. mit. boginja sreće kod starih Rimljana ; 2. astr. asteroid otkri...
Fortifikacija soj. 1. nauka o utvrđivanju položaja; 2. utvrđenje, utvrđeno mesto;...
Fortati vući nekoga za nos, ismevati se kome; vortati. ...
Forsirati 1. ubrzati posao, ubrzavati posao, zapeti, zapinjati ; 2. prisiliti,...
Sve reči na slovo f