Skip to main content

Formaldehid značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (latinski forma, od latinske reči: alcohol dehydrogenatus) hem organsko jedinjenje, gas bez boje i oštra mirisa; stvara se oksi-dacijom metilalkohola i nepotpunim sa-gorevanjem mnogih organskih supstancija.

Reč Formaldehid napisana unazad: dihedlamrof i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. форма, нлат. алцохол дехyдрогенатус) хем органско једињење, гас без боје и оштра мириса; ствара се окси-дацијом метилалкохола и непотпуним са-горевањем многих органских супстанција.

Slično: 
Forceps med. klešta za izvlačenje deteta ....
Forum trg. tržište; fig. javno mesto; sud, merodavan sud, nadležno mesto; ...
Fortuna 1. mit. boginja sreće kod starih Rimljana ; 2. astr. asteroid otkri...
Fortifikacija soj. 1. nauka o utvrđivanju položaja; 2. utvrđenje, utvrđeno mesto;...
Fortati vući nekoga za nos, ismevati se kome; vortati. ...
Forsirati 1. ubrzati posao, ubrzavati posao, zapeti, zapinjati ; 2. prisiliti,...
Sve reči na slovo f