Skip to main content

Kako se pravilno piše Frekvenca ili frekvencija

Kako se piše Frekvenca

  Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu frekvencija. Umesto frekvenca, asonanca, instanca, konsekvenca, konsonanca, rezonanca, sentenca, supstanca, valenca itd. smatra se da su bolji oblici na -ncija: frekvencija, asonancija itd. Ipak, pojedine reči (distanca, kadenca, sekvenca) danas se javljaju samo sa završetkom -nca.


Fraza ili frazem   Piše se i jedno i drugo. Fraza je, u lingvističkom smislu, jezička jedinica...
Fresci ili freski   Piše se fresci. Dativ i lokativ jednine od imenice freska glase fresci. U t...
Frankenštajn ili Frankeštajn   Piše se Frankenštajn. Po naslovu naučnofantastičnog romana engleske književ...
Frekvencija ili frekfencija   Piše se frekvencija. Od latinskog frequentia, što znači učestalost, često p...
Fruškogorski ili fruško-gorski   Piše se fruškogorski. Prisvojni pridevi izvedeni od višečlanih geografskih ...
Frekvenca ili frekvencija   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu frekvencija...