Skip to main content

Kako se pravilno piše Frekvencija ili frekfencija

Kako se piše Frekvencija

  Piše se frekvencija. Od latinskog frequentia, što znači učestalost, često ponavljanje.


Fraza ili frazem   Piše se i jedno i drugo. Fraza je, u lingvističkom smislu, jezička jedinica...
Fresci ili freski   Piše se fresci. Dativ i lokativ jednine od imenice freska glase fresci. U t...
Frankenštajn ili Frankeštajn   Piše se Frankenštajn. Po naslovu naučnofantastičnog romana engleske književ...
Frekvencija ili frekfencija   Piše se frekvencija. Od latinskog frequentia, što znači učestalost, često p...
Fruškogorski ili fruško-gorski   Piše se fruškogorski. Prisvojni pridevi izvedeni od višečlanih geografskih ...
Frekvenca ili frekvencija   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu frekvencija...