Skip to main content

Kako se pravilno piše Novosadski ili novo-sadski

Kako se piše Novosadski

  Piše se novosadski. Prisvojni pridevi izvedeni od višečlanih geografskih imena nastavcima -ski, -ški, -čki pišu se spojeno: donjomilanovački, istočnonemački, južnokorejski, latinoamerički, severnoamerički itd.


Nova godina ili nova godina Nova godina ili nova godina Piše se i jedno i drugo. Praznik koji se slavi 1. januara ...
Novosadski ili novo-sadski   Piše se novosadski. Prisvojni pridevi izvedeni od višečlanih geografskih im...
Novozelandski ili novo-zelandski   Piše se novozelandski. Prisvojni pridevi izvedeni od višečlanih geografskih...
Nogica ili nožica   Piše se i jedno i drugo. Nogica je hipokoristik od imenice noga. Nožica je...
Novembar ili novenbar   Piše se novembar. Od latinskog november, prema novem . U starom rimskom ka...
Novonastali ili novo nastali   Piše se novonastali. Novo-, prvi deo pridevskih i imeničkih složenica koji...