Skip to main content

Kako se pravilno piše Novembar ili novenbar

Kako se piše Novembar

  Piše se novembar. Od latinskog november, prema novem (devet). U starom rimskom kalendaru, po kojem je godina počinjala u martu, novembar je bio deveti mesec.


Nova godina ili nova godina Nova godina ili nova godina Piše se i jedno i drugo. Praznik koji se slavi 1. januara ...
Novosadski ili novo-sadski   Piše se novosadski. Prisvojni pridevi izvedeni od višečlanih geografskih im...
Novozelandski ili novo-zelandski   Piše se novozelandski. Prisvojni pridevi izvedeni od višečlanih geografskih...
Nogica ili nožica   Piše se i jedno i drugo. Nogica je hipokoristik od imenice noga. Nožica je...
Novembar ili novenbar   Piše se novembar. Od latinskog november, prema novem . U starom rimskom ka...
Novonastali ili novo nastali   Piše se novonastali. Novo-, prvi deo pridevskih i imeničkih složenica koji...