Skip to main content

Kako se pravilno piše Branki ili Branci

Kako se piše Branki

  Piše se Branki. To je slučaj odstupanja od sibilarizacije. U dativu i lokativu od ličnih imena ne vrši se ta glasovna promena: Anki, Danki, Jovanki, Zorki itd. Prisvojni pridev je Brankin.


Brusthalter ili brushalter   Piše se brusthalter. Ta imenica, kojom se označava deo ženskog donjeg veša,...
Bruklinski ili bruklinški   Piše se bruklinski. Pridevi od prilagođenih stranih imena sa završetkom n, ...
Brojci ili brojki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice brojka glase br...
Bratov ili bratovljev   Pravilno je i jedno i drugo. Prisvojni pridev od imenice brat ima dva podje...
Brže-bolje ili brže bolje   Piše se brže-bolje. Udvojeni prilozi pišu se sa crticom: danas-sutra, gore...
Branki ili Branci   Piše se Branki. To je slučaj odstupanja od sibilarizacije. U dativu i lokat...