Skip to main content

Kako se pravilno piše Dići ili dignuti

Kako se piše Dići

  Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi.


Diskutovati o (nečemu) ili diskutovati (nešto)   Piše se diskutovati o . Glagol diskutovati znači „raspravljati o nekom pita...
Dijeta ili dieta   Piše se dijeta. Suglasnik j se po pravilu piše između samoglasnika i-a, i-e...
Dibidus ili dibiduz   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Dipl. inž. ili dipl. ing.   Piše se dipl. inž. U „Pravilniku o listi stručnih, akademskih i naučnih naz...
Dirci ili dirki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice dirka glase dir...
Dinosaur ili dinosaurus   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu dinosaur. ...