Skip to main content

Kako se pravilno piše Diskutovati o (nečemu) ili diskutovati (nešto)

Kako se piše Diskutovati o (nečemu)

  Piše se diskutovati o (nečemu). Glagol diskutovati znači „raspravljati o nekom pitanju iznošenjem različitih stavova”. Uz glagole govorenja i mišljenja ili uz imenice diskusija, priča, rasprava i sl. upotrebljava se konstrukcija o + lokativ. Može se sa nekim diskutovati o nečemu ili o nekome, ali se ne može diskutovati nešto ili nekoga.


Diskutovati o (nečemu) ili diskutovati (nešto)   Piše se diskutovati o . Glagol diskutovati znači „raspravljati o nekom pita...
Dijeta ili dieta   Piše se dijeta. Suglasnik j se po pravilu piše između samoglasnika i-a, i-e...
Dibidus ili dibiduz   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...
Dipl. inž. ili dipl. ing.   Piše se dipl. inž. U „Pravilniku o listi stručnih, akademskih i naučnih naz...
Dirci ili dirki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice dirka glase dir...
Dinosaur ili dinosaurus   Pravilno je i jedno i drugo, ali je bolje upotrebljavati imenicu dinosaur. ...