Skip to main content

Kako se pravilno piše Had ili had

Kako se piše Had

  Piše se i jedno i drugo. Velikim početnim slovom, Had, piše se kao ime boga podzemnog sveta kod starih Grka. Malim početnim slovom, had, piše se kad označava podzemni svet u grčkoj mitologiji ili kad se upotrebljava u figurativnom značenju pakao.


Had ili had   Piše se i jedno i drugo. Velikim početnim slovom, Had, piše se kao ime boga...
Hajci ili hajki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice hajka glase haj...
Harakiri ili harikiri   Piše se harakiri. To je složenica od japanskih reči hara i kiri . ...
Halejeva kometa ili halejeva kometa   Piše se Halejeva kometa. Ako se uz opštu imenicu upotrebi prisvojni pridev ...
Harfistkinja ili harfiskinja   Piše se harfistkinja. Kod imenica stranog porekla koje se završavaju na -ki...
Haber ili aber   Piše se haber. Od turskog haber, što znači glas, glasina, vest. ...