Skip to main content

Kako se pravilno piše Ići ću ili ićiću

Kako se piše Ići ću

  Piše se ići ću. Glagoli koji se u infinitivu završavaju na -ći u futuru I uvek se pišu odvojeno od pomoćnog glagola hteti. Tada se futur I ponaša kao složen glagolski oblik: ići ću, ići ćeš, ići će, ići ćemo, ići ćete, ići će.


Ićićemo ili ići ćemo Piše se ići ćemo. Kod glagola na ći delovi futura I pišu se rastavljeno:ja ću ići i i...
Ići ću ili ićiću   Piše se ići ću. Glagoli koji se u infinitivu završavaju na -ći u futuru I u...