Skip to main content

Kako se pravilno piše Minimalan ili najminimalniji

Kako se piše Minimalan

  Piše se minimalan. Pridev minimalan (od novolatinskog minimalis) znači najmanji moguć, najsitniji, najneznatniji. Otuda taj pridev ne treba upotrebljavati u komparativu i superlativu (minimalniji, najminimalniji). Iz latinskog smo preuzeli neke prideve koji u izvornom jeziku u sebi već sadrže superlativno značenje, tj. označavaju imenovano svojstvo u najvećoj mogućoj meri. Takvi su pridevi uglavnom načinjeni od latinskog superlativa, a to su, na primer, minimalan, maksimalan, optimalan, ali i ekstreman, esencijalan, idealan, minoran. Takve prideve ne treba porediti.


Mislilac ili mislioc   Piše se mislilac. Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, i...
Minut ili minuta   Pravilno je i jedno i drugo. Minut je imenica muškog roda, a minuta imenica...
Minut-dva ili minut dva   Piše se minut-dva. Spojevi imenica sa brojem koji označavaju približnost pi...
Minimalan ili najminimalniji   Piše se minimalan. Pridev minimalan znači najmanji moguć, najsitniji, najn...
Mini-market ili mini market   Piše se mini-market. Prefiksoid mini-, koji znači vrlo mali, minijaturan, p...
Milostan ili milosan   Piše se milostan. Međutim, milosna , milosno , milosni , jer se t gubi iz s...