Skip to main content

Kako se pravilno piše Njuščica ili njuškica

Kako se piše Njuščica

  Piše se i jedno i drugo. Njuščica je deminutiv od imenice njuška. Njuškica je hipokoristik od imenice njuška. Promena k u č ispred sufiksa -ica vrši se u deminutivima, dok u hipokoristicima po pravilu izostaje.


Njišući ili njihajući   Piše se njišući. Glagolski prilog sadašnji od glagola njihati glasi njišući...
Nj ili NJ   Piše se i jedno i drugo. Kada se samo prvo slovo u reči piše veliko, upotre...
Njuščica ili njuškica   Piše se i jedno i drugo. Njuščica je deminutiv od imenice njuška. Njuškica...
Njušci ili njuški   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice njuška glase nj...
Njutnovi zakoni ili njutnovi zakoni   Piše se Njutnovi zakoni. Ako se uz opštu imenicu upotrebi prisvojni pridev ...
Njihaljci ili njihaljki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice njihaljka glase...