Skip to main content

Kako se pravilno piše Pejorativan ili pežorativan

Kako se piše Pejorativan

  Piše se pejorativan. Taj pridev potiče iz novolatinskog jezika, u kojem on glasi peiorativus, što je particip od glagola peiorare (pogoršati), kojem je u osnovi pridev peior (gori). Izraz pežorativan je francuski oblik, nastao prema pridevu péjoratif, koji je takođe nastao od spomenutih novolatinskih oblika. Budući da se pri pozajmljivanju stranih reči prednost daje preuzimanju iz klasičnih jezika, pravilan je oblik pejorativan. I druge reči koje pripadaju toj porodici tvorene su prema novolatinskoj osnovi: pejoracija, pejorativ, pejorativnost.


Pejzaž ili pejsaž   Piše se pejzaž. Od francuskog paysage, što znači predeo, kraj, krajolik. ...
Pečurci ili pečurki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice pečurka glase p...
Pedeset ili petdeset   Piše se pedeset. Prilikom tvorbe tog broja, koji nastaje spajanjem pet i de...
Peli ili penjali   Pravilno je i jedno i drugo. Radni pridev od glagola peti glasi peo-pela-pe...
Petorica mladića ili petoro mladića   Piše se petorica mladića. Brojne imenice na -ica upotrebljavaju se samo za ...
Petrolejci ili petrolejki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice petrolejka glas...