Skip to main content

Kako se pravilno piše Pet kilometara ili pet kilometra

Kako se piše Pet kilometara

  Piše se pet kilometara. Uz broj pet i brojeve veće od njega, izuzimajući one složene brojeve sa 1, 2, 3 ili 4 na kraju, upotrebljava se imenica u genitivu množine: devet kilometara, dvadeset sedam kilometara, petsto osamdeset kilometara, sto hiljada kilometara itd.


Pejzaž ili pejsaž   Piše se pejzaž. Od francuskog paysage, što znači predeo, kraj, krajolik. ...
Pečurci ili pečurki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice pečurka glase p...
Pedeset ili petdeset   Piše se pedeset. Prilikom tvorbe tog broja, koji nastaje spajanjem pet i de...
Peli ili penjali   Pravilno je i jedno i drugo. Radni pridev od glagola peti glasi peo-pela-pe...
Petorica mladića ili petoro mladića   Piše se petorica mladića. Brojne imenice na -ica upotrebljavaju se samo za ...
Petrolejci ili petrolejki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice petrolejka glas...