Skip to main content

Kako se pravilno piše Pet-šest ili pet šest

Kako se piše Pet-šest

  Piše se pet-šest. Spojevi brojeva ili imenica sa brojem koji označavaju približnost pišu se sa crticom: tri-četiri, osmoro-devetoro, dvojica-trojica, sedam-osam stotina, sat-dva, dan-dva, godinu-dve, korak-dva, litar-dva, metar-dva itd.


Pejzaž ili pejsaž   Piše se pejzaž. Od francuskog paysage, što znači predeo, kraj, krajolik. ...
Pečurci ili pečurki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice pečurka glase p...
Pedeset ili petdeset   Piše se pedeset. Prilikom tvorbe tog broja, koji nastaje spajanjem pet i de...
Peli ili penjali   Pravilno je i jedno i drugo. Radni pridev od glagola peti glasi peo-pela-pe...
Petorica mladića ili petoro mladića   Piše se petorica mladića. Brojne imenice na -ica upotrebljavaju se samo za ...
Petrolejci ili petrolejki   Piše se i jedno i drugo. Dativ i lokativ jednine od imenice petrolejka glas...