Skip to main content

Kako se pravilno piše Psalam ili psalm

Kako se piše Psalam

  Piše se psalam. U starijem jeziku reč se nije mogla završavati na dva suglasnika, osim na -st, -zd, -št ili -žd. Drukčije suglasničke grupe razbijane su nepostojanim a, kakav je slučaj sa imenicom psalam (od grčkog psalmós). Pod naletom mnogobrojnih tuđica (film, monarh, revanš, tekst, sport i dr.) to ograničenje za finalne suglasničke grupe prestalo je da važi.


Psihički ili psihološki   Piše se i jedno i drugo. Pridev psihički znači koji se odnosi na psihu, duš...
Pseudonauka ili pseudo nauka   Piše se pseudonauka. Pseudo-, prvi deo složenica koji označava nešto lažno,...
Psalam ili psalm   Piše se psalam. U starijem jeziku reč se nije mogla završavati na dva sugla...