Skip to main content

Kako se pravilno piše Ručica ili rukica

Kako se piše Ručica

  Piše se i jedno i drugo. Ručica je deminutiv od imenice ruka. Rukica je hipokoristik od imenice ruka. Promena k u č ispred sufiksa -ica vrši se u deminutivima, dok u hipokoristicima po pravilu izostaje.


Rukovodilac ili rukovodioc   Piše se rukovodilac. Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja...
Ručki ili ručci   Piše se ručki. U dativu i lokativu jednine od imenice ručka ne vrši se sibi...
Ručica ili rukica   Piše se i jedno i drugo. Ručica je deminutiv od imenice ruka. Rukica je hi...
Rumeneti ili rumeniti   Piše se i jedno i drugo. Glagol rumeneti znači postajati rumen. Glagol rum...