Skip to main content

Kako se pravilno piše Ta bol ili taj bol

Kako se piše Ta bol

  Pravilno je i jedno i drugo. Imenica bol može biti i ženskog i muškog roda. Postoji, međutim, određena razlika u značenju, tako da je nekad običniji ženski rod, a nekad muški. Ako se imenica bol upotrebljava u ženskom rodu (genitiv boli, dativ boli, množina boli), onda znači „osećanje patnje kao posledice neispunjenja želja ili gubitka dragih osoba ili vrednih stvari; tuga, žalost”: duševne boli, svisnuti od boli itd. Ako je imenica bol muškog roda (genitiv bola, dativ bolu, množina bolovi), znači „neprijatan osećaj telesne, fizičke patnje zbog povrede ili bolesti, poremećaja u organizmu”: zamalo se onesvestio od bolova, žali se na bolove u leđima i sl.


Ta raskoš ili taj raskoš   Pravilno je i jedno i drugo. Imenica raskoš može biti i ženskog i muškog r...
Tamnoplava ili tamno plava   Piše se tamnoplava. Pridevi koji označavaju tamniju varijantu neke boje pi...
Tanji ili tankiji   Piše se tanji. Komparativ prideva tanak je tanji, a superlativ najtanji. ...
Tački ili tačci   Piše se tački. U dativu i lokativu jednine od imenice tačka ne vrši se sibi...
Tamneti ili tamniti   Piše se i jedno i drugo. Glagol tamneti znači postajati taman, dobijati zag...
Tabure ili taburet   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...