Skip to main content

Kako se pravilno piše Tački ili tačci

Kako se piše Tački

  Piše se tački. U dativu i lokativu jednine od imenice tačka ne vrši se sibilarizacija jer se k nalazi u suglasničkoj grupi čk. Genitiv množine glasi tačaka.


Ta raskoš ili taj raskoš   Pravilno je i jedno i drugo. Imenica raskoš može biti i ženskog i muškog r...
Tamnoplava ili tamno plava   Piše se tamnoplava. Pridevi koji označavaju tamniju varijantu neke boje pi...
Tanji ili tankiji   Piše se tanji. Komparativ prideva tanak je tanji, a superlativ najtanji. ...
Tački ili tačci   Piše se tački. U dativu i lokativu jednine od imenice tačka ne vrši se sibi...
Tamneti ili tamniti   Piše se i jedno i drugo. Glagol tamneti znači postajati taman, dobijati zag...
Tabure ili taburet   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...