Skip to main content

Kako se pravilno piše Takoreći ili tako reći

Kako se piše Takoreći

  Piše se i jedno i drugo. Prilog i rečca takoreći, koja znači moglo bi se reći; gotovo, skoro, bezmalo da je tako, piše se spojeno: pojeli su takoreći sve. Odvojeno se piše samo u doslovnom značenju: da li je pravilno tako reći.


Ta raskoš ili taj raskoš   Pravilno je i jedno i drugo. Imenica raskoš može biti i ženskog i muškog r...
Tamnoplava ili tamno plava   Piše se tamnoplava. Pridevi koji označavaju tamniju varijantu neke boje pi...
Tanji ili tankiji   Piše se tanji. Komparativ prideva tanak je tanji, a superlativ najtanji. ...
Tački ili tačci   Piše se tački. U dativu i lokativu jednine od imenice tačka ne vrši se sibi...
Tamneti ili tamniti   Piše se i jedno i drugo. Glagol tamneti znači postajati taman, dobijati zag...
Tabure ili taburet   Pravilno je i jedno i drugo. Oba oblika ravnopravno su u upotrebi. ...